Disclaimer

Alle teksten en afbeeldingen geplaatst op Sanne Jorna zijn eigendom van Sanne Jorna tenzij anders aangegeven.

Niets van deze teksten en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van Sanne Jorna.

Door Sanne Jorna worden er regelmatig quickscans uitgevoerd. Na een aanname van plagiaat zult u op de hoogte gesteld worden en zal de content van Sanne Jorna veilig worden gesteld door melding te maken van het gebruik.

Voor vragen, toestemming of andere zaken kunt u ten alle tijden contact opnemen via info@sannejorna.com